Bio-Based Product คืออะไร..?

Bio-Based Product คือ..?

 

Bio-Based

วัสดุ Bio-Based คือวัสดุชีวภาพที่บางส่วนหรือทั้งหมดถูกผลิตขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช ต้นไม้ หรือสัตว์ ในกระบวนการอุตสาหกรรม เอ็นไซม์จะถูกใช้ในการผลิตสารเคมี สารซักฟอก เยื่อกระดาษ สิ่งทอ โดยใช้วิธีการหมักและการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแทนการสังเคราะห์ทางเคมีแบบดั้งเดิม ทำให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้พลังงานและน้ำ และยังลดมลพิษได้อีกด้วย (ลดการเกิด CO2) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก Bio-Based ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องมากวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์สามารถเกิดการย่อยสลายได้